jueves, 19 de febrero de 2015

Bases Certamen Literari 8 Març

L´Associació d´Alumnes de l´Escola d´Adults de Canals, a través del Centre de Formació de Persones Adultes de Canals, convoca el IV Premi literari, amb l’objectiu de fomentar i promoure l´escriptura i la literatura a L’a-
lumnat de l’escola i oferir-los una via d’expressió a la seua activitat creativa.

Este concurs es regirà per les bases següents:

PARTICIPANTS:   Podrà participar-hi l’alumnat matriculat al centre.

CONDICIONS:  Les obres seran originals i inèdites i es podrà utilitzar el castellà o el valencià indistintament.

TREBALL:  L’extensió dels treballs no excedirà de quatre folis ni serà inferior a dos mecanografiats a doble espai en DIN A-4. El tema serà : "ESCOLA D’ADULTS, HISTÒRIES DE SUPERACIÓ". S´hi valorarà, a més de la qualitat literària, la coherència narrativa, la utilització d´un llenguatge no sexista i la defensa de valors no discriminatoris.


TERMINI:  El termini de presentació finalitzarà el 6 de març de 2015. S´entregarà original i una còpia en un sobre gran i tancat amb indicació del títol en el seu exterior. Dins d´este sobre s´inclourà un altre amb dades personals de l´autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, fotocòpia del DNI). L´entrega es farà al professor-tutor de cada grup.

JURAT:  El jurat estarà format per cinc persones: tres professors i dos membres de l’associació. Serà nomenat i presidit per la directora del centre.

PREMIS:  Es concedirà un primer premi que serà un obsequi valorat en 80 i dos accèssits que rebran un diploma.
El jurat podrà declarar desert el premi.
Els treballs premiats quedaran en poder de l´Escola, que podrà publicar-los si el jurat ho estima oportú.
El nom dels guanyadors es farà públic el 30 de març de 2015. L´acte de proclamació dels guanyadors i el lliurament dels premis serà a l’acte de cloenda del curs el 12 de juny de 2015.
No es tornaran les obres guanyadores.
El fet de prendre part en este concurs significa l´acceptació d´estes bases: qualsevol aspecte no previst serà resolt per l´organització.

No hay comentarios: