martes, 27 de marzo de 2007

Presentació

Aquest blog té la voluntat de posar a l'abast de tothom la informació que l'escola d'adults de Canals genera.
L'educació destinada a les persones adultes, fa temps que va superar la vessant exclusivament compensatòria. És precís proporcionar a la ciutadania adulta les ‘ferramentes' que permeten estructurar la informació que reben. No hi ha dubte respecte a què hi ha una clara interrelació entre la informació i coneixement.

El futur és un desafiament. Cal ser conscients que la societat de la informació també ocasiona perills, per quant pot acréixer les desigualtats. Ací és on l'educació de persones adultes té un ampli camp d'actuació per a evitar eixe risc.

Una polivalent formació de base és la millor formació professional per al futur. No podem desdenyar el que denomina com a construcció social del futur, on la interculturalitat, la no discriminació, l'atenció a la diversitat, l'educació permanent i el cultiu de valors han de constituir-se en els elements clau d'atenció.

Cal fer efectiva l'extensió del dret que tot ciutadà té a l'educació, contribuint a eradicar qualsevol manifestació d'analfabetisme, proporcionar una educació bàsica imprescindible, així com abordar accions conduents a la formació integral i permanent de les persones adultes en els àmbits sociocultural, acadèmic i laboral.

L'educació al llarg de tota la vida és un dels desafiaments més interessants que han d'afrontar-se amb optimisme. Es tracta de superar el dèficit existent en l'educació i formació dels jóvens afectats pel fracàs escolar i dels adults que no van tindre ocasió d'aconseguir el grau de formació desitjat, sense oblidar tota la gamma de demandes que sorgixen davant de les noves exigències de la societat moderna. Aquell "aprendre a aprendre" continua vigent, des del moment que establix bases de futur i és l'origen de nous aprenentatges.

Hui tenim clar que no hi ha una edat exclusiva per a aprendre. Sempre estem aprenent; la vida és un procés inacabat d'aprenentatges nous, on allò que s'ha reglat no és més que la fase inicial o el principi d'un llarg recorregut que dura mentres dura la vida.